Stadgar

klubbaSTADGAR FÖR HAMMARBYKLANEN

Hammarbyklanen är en ideell förening med syfte att stödja och verka för en positiv supporterkultur. Hammarbyklanen innebär en gemenskap som ska genomsyras av positiv anda, Hammarby och roligheter.

§1 Medlemskap
För att bli medlem i Hammarbyklanen ska nya medlemmar rekommenderas medlemskap av en befintlig medlem i Hammarbyklanen, underteckna Klanförbindelsen samt erlägga medlemsavgift. I och med signeringen av Klanförbindelsen godkänner medlemmarna registrering av personuppgifter i Hammarbyklanens medlemsregister.
Utträde ur föreningen ska anmälas skriftligen till styrelsen. Obetald medlemsavgift likställs med utträdesansökan.
Medlem som bryter mot föreningens Klanförbindelse får uteslutas. Uteslutning bestäms av årsmötet efter att berörd medlem fått yttra sig.

§2 Klanförbindelse
Klanförbindelsen reglerar det ansvar och krav på medlemmarna som ett medlemskap i
Hammarbyklanen innebär. Genom att frivilligt underteckna klanförbindelsen lovar medlemmarna att följa reglerna i Klanförbindelsen. Klanförbindelsen bifogas stadgarna.
Ändring av Klanförbindelsen kan enbart ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie möte. Tiden mellan de båda årsmötena ska vara minst sex veckor.

§3 Medlemsavgift
Medlemsavgift erläggs med belopp och inom tid som årsmötet beslutar. Avgiften erläggs på årsbasis, och medlemskapet följer kalenderår.

§4 Årsmöte
Föreningens högsta organ är årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år, under sista kvartalet. Motioner till årsmötet ska anmälas skriftligen till styrelsen senast två veckor innan årsmötet. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Varje medlem som betalat medlemsavgift samt avgiftsbefriade medlemmar under 18 år har rösträtt. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud ska ha egen rösträtt och får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

Kallelse till årsmötet sker senast fyra veckor innan mötet. Kallelse sker via e-postutskick samt publicering på webbplatsen.

Extra årsmöte utlyses av styrelsen efter styrelsebeslut, när revisorerna påkallar det, eller när minst en femtedel av medlemmarna begär det. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötet.

§5 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst 4 personer, ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Ordförande och kassör tecknar föreningens firma, var och en för sig. I styrelsens ansvar ingår bland annat:

  • Medlemsregister
  • Evenemang och resor
  • Webbplats
  • Mediekontakter

Styrelsen är beslutsmässig då minst 50 procent av styrelsen är närvarande. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.

§6 Revision
Räkenskapsår är brutet, från september till augusti. Föreningen ska på årsmötet utse en ordinarie revisor och en suppleant. De ska granska styrelsens förvaltning och avge revisionsberättelse till årsmötet.

§7 Stadgeändring
Stadgeändring kan enbart ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie möte. Tiden mellan de båda årsmötena ska vara minst sex veckor.

§8 Upplösning
Upplösning av föreningen kan ske på beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie möte. För beslut om upplösning krävs 3/4 majoritet. Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens eventuella tillgångar Hammarby IF.