Stadgar

klubba

HAMMARBYKLANENS STADGAR
Reviderade 2023-09-02

§1 Medlemskap och medlemsavgift

För att bli medlem i Hammarbyklanen ska nya medlemmar rekommenderas medlemskap av en befintlig medlem i Hammarbyklanen, underteckna Klanförbindelsen samt erlägga medlemsavgift. I och med signeringen av Klanförbindelsen godkänner medlemmarna registrering av personuppgifter i Hammarbyklanens medlemsregister.

Utträde ur föreningen ska anmälas skriftligen till styrelsen. Obetald medlemsavgift likställs med utträdesansökan.

Före detta medlemmar som återkommer inom tre år från senaste medlemskapsåret behöver inte lämna ny Klanförbindelse.

Medlem som bryter mot föreningens Klanförbindelse kan uteslutas. Uteslutning bestäms av årsmötet efter att berörd medlem fått yttra sig.

Medlemsavgift erläggs med belopp och inom tid som årsmötet beslutar. Avgiften erläggs på årsbasis, och medlemskapet följer kalenderår.

§2 Klanförbindelse

Klanförbindelsen reglerar det ansvar och krav på medlemmarna som ett medlemskap i Hammarbyklanen innebär. Genom att frivilligt underteckna klanförbindelsen lovar medlemmarna att följa reglerna i Klanförbindelsen. Klanförbindelsen bifogas stadgarna.

Ändring av Klanförbindelsen kan enbart ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie möte. Tiden mellan de båda årsmötena ska vara minst sex veckor.

§3 Årsmöte

Föreningens högsta organ är årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per år, innan den 30 april.

Kallelse till årsmötet sker senast sex veckor innan mötet. Kallelse sker via e-postutskick.

Motioner till årsmötet ska anmälas skriftligen till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

Handlingar till årsmötet skickas ut per mejl till medlemmar senast en vecka innan årsmötet. Möteshandlingar tillhandahålles inte medlemmarna i pappersform vid årsmötet.

Årsmötet beslutar om medlemsavgift för nästkommande år.

Extra årsmöte utlyses av styrelsen efter styrelsebeslut, när revisorerna påkallar det, eller när minst en femtedel av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötet.

§4 Rösträtt i Hammarbyklanen

Alla medlemmar har rösträtt i Hammarbyklanen, vid årsmöte eller andra möten där röster avläggs. Vid förfall får medlem företrädas av ombud, vilket ska styrkas med skriftlig fullmakt som lämnas in till styrelsen innan röstlängden fastställs. Ombud ska ha egen rösträtt och får enbart företräda en (1) medlem.

Vårdnadshavare är med automatik förmyndare över sina barn, och har rätt att företräda sina omyndiga barn utan skriftlig fullmakt och utan begränsning av antal. Företrädarskap för sina barn ska anmälas innan röstlängden fastställs.

Poströster ska, för att vara giltiga, skickas via mejl till Hammarbyklanens officiella mejladress och vara skickad från den mejladress som finns registrerad på medlemmen i medlemsregistret. I poströsten ska tydligt framgå det röstningsalternativ för vilken poströsten gäller, exempelvis en namngiven kandidat eller annat röstningsalternativ. Poströsten ska vara styrelsen tillhanda senast dagen innan mötet.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, registrerande fullmakter, anmälda företrädarskap samt i förväg inlämnade poströster.

§5 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst 4 personer, ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter

Ordförande och kassör tecknar föreningens firma, var och en för sig. I styrelsens ansvar ingår bland annat:

  • Medlemsregister
  • Evenemang och resor
  • Webbplats
  • Mediekontakter

Styrelsen är beslutsmässig då minst 50 procent av styrelsen är närvarande. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.

§6 Revision

Räkenskapsår följer kalenderår. Föreningen ska på årsmötet utse en ordinarie revisor och en suppleant. De ska granska styrelsens förvaltning och avge revisionsberättelse till årsmötet.

§7 Valberedning

Valberedningen består av minst två ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningens uppdrag är att föreslå årsmötet nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

§8 Stadgeändring

Stadgeändring kan enbart ske efter beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie möte. Tiden mellan de båda årsmötena ska vara minst sex veckor.

§9 Upplösning

Upplösning av föreningen kan ske på beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie möte. För beslut om upplösning krävs 3/4 majoritet. Vid upplösning av föreningen tillfaller föreningens eventuella tillgångar Hammarby IF.

Ladda ner stadgarna som PDF